بسم الله الرحمن الرحیم |  به اطلاع میرسانیم که در ماه اخیر مطلع شدیم که بعضی افراد سودجو با استفاده از نام بنیاد اختر تابان و به ظاهر به نمایندگی موسس این بنیاد، اقدام به درخواست وجوهات شرعی و کمک نقدی کردند. این امر مورد تایید بنیاد اختر تابان و موسس نمی‌باشد، و از عموم مردم تقاضی میشود که فقط از طریق راه‌های رسمی ارتباط بگیرند و ما نماینده غیر رسمی نداریم. والسلام علیکم. | سید کاظم رضوی موسس بنیاد اختر تابان | 16/3/1403ش. مطابق 5 جون 2024 م |

Habari

Tunawapongeza Waislamu wote duniani kwa kuadhimisha Siku adhimu ya Eid al-Mab’ath

Madhumuni ya ujumbe wa Mtume Muhammad (s.a.w.w) kutoka katika maneno ya Hadhrat Abu Talib (a.s)

Madhumuni ya ujumbe wa Mtume Muhammad (s.a.w.w) kutoka katika maneno ya Hadhrat Abu Talib (a.s).
Imepokewa kutoka kwa Abu Ra’fii kwamba anasema:

Abu Talib (a.s.) alikuwa akisema:
Nilimsikia mpwa wangu Muhammad bin Abdillah akisema kuwa Mola wake Mlezi amemtuma ili kuimarisha mafungamano baina ya jamaa zake (watu wake wa karibu) na wamuabudu Mwenyezi Mungu pekee, na wasimwabudu yeyote pamoja Naye, na Muhammad pia ni mkweli na mwaminifu. (Ibn Hajar, Al-Isabah Fi Tamyiz Al-Sahabah: 4/116).
Imetajwa pia katika nukuu kama hizo kwamba Hadhrat Abu Talib (AS) alisema:
“Mpwa wangu ambaye ni mwaminifu na msema kweli, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba hakika yeye ni msema kweli sana, alinifahamisha kwamba Mola wake Mlezi amemtuma ili kuimarisha mafungamano baina ya jamaa (ndugu zake wa karibu), na kuswali na kutoa zaka”. (Al-Ghadir fi Al-Kitab wa al-Sunnah wa al-Adab, Juzuu ya 7, uk. 494).
Tunawapongeza Waislamu wote duniani kwa mnasaba wa Eid al-Mab’ath.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
×