بسم الله الرحمن الرحیم |  به اطلاع میرسانیم که در ماه اخیر مطلع شدیم که بعضی افراد سودجو با استفاده از نام بنیاد اختر تابان و به ظاهر به نمایندگی موسس این بنیاد، اقدام به درخواست وجوهات شرعی و کمک نقدی کردند. این امر مورد تایید بنیاد اختر تابان و موسس نمی‌باشد، و از عموم مردم تقاضی میشود که فقط از طریق راه‌های رسمی ارتباط بگیرند و ما نماینده غیر رسمی نداریم. والسلام علیکم. | سید کاظم رضوی موسس بنیاد اختر تابان | 16/3/1403ش. مطابق 5 جون 2024 م |

ISLAMIC EDUCATIONIslamic occasions

We congratulate all Muslims around the world for celebrating the glorious Day of Eid al-Mab’ath

It is narrated from Abu Ra’fii ‘that he says:
Abu Talib (a.s.) used to say:
I heard my nephew Muhammad bin Abdillah saying that his Lord has sent him to strengthen the bonds between his relatives (his close people), and that they should only worship Allah, and refrain from worshiping anyone with Him, and Muhammad is also truthful and sincere. (Ibn Hajar, Al-Isabah Fi Tamyiz Al-Sahabah: 4/116).
It is also mentioned in such quotes that Hadhrat Abu Talib (AS) said:
“My nephew who is honest and truthful, I swear by Allah that he is indeed very truthful, he informed me that his Lord has sent him to strengthen the bonds between his relatives (his close relatives), and to pray and pay tithe”. (Al-Ghadir fi Al-Kitab wa al-Sunnah wal-Adab, vol. 7, p. 494).

We congratulate all Muslims in the world on the occasion of Eid al-Mab’ath.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
×