اعضا بنیاد

سید کاظم رضوی

مدیر عامل و موسس

محمد علی یعقوبی

مدیر داخلی

شیخ محمد مویگا

مدیر اتاق فکر شرق آفریقا


روابط عمومی :

سید محمد میثم زیدی

روابط عمومی

سید شفیع حیدر رضوی

روابط عمومی شبه قاره هند

شیخ تقی

روابط عمومی شرق آفریقا


سایر همکاران بنیاد:

شیخ علی مویگا

شرق آفریقا

سید عمار موسوی

مسئول رسانه

سید محمد باقر نقوی

مسئول امور مالی و کتابخانه

سید محمد حسن جیدی

امور پژوهش

تعلیم رضا

احیای تراث

حسن عبدالله

احیای تراث

شبیه رضا قمی

سایت و فضای مجازی

سید علیرضا رضایی

مدیر دفتر

سید مدبر حسین رضوی

احیای تراث-اردو


دکمه بازگشت به بالا
× Whatsapp Support